Whitepapers-JP

Qt QuickアプリケーションをQt for MCUsへポーティング_The Qt Company

Issue link: https://resources.qt.io/i/1226997

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 12

Verolt Engineering & The Qt Company QT QUICKアプリケーションのQT FOR MCUSへのポート 2 目次 HomeChefのエコシステム:Qt Quickユニファイドアーキテクチャ . . . . . . . . . . . . . . . 3 マルチデプロイメントの開発プロセスの課題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Qtテクノロジーがもたらすメリット. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Qt Design StudioとWebAssemblyを用いた HomeChefアプリケーション開発の事例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Qt UltraLiteへの拡張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 MCUでHMIを開発した理由. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 HomeChefのトップダウンアプローチ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ギャップ分析(Qt for MCUsでできないこと) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Qt Quick UltraLite(QUL)移行時の課題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 全体的な労力と時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 まとめ/教訓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Whitepapers-JP - Qt QuickアプリケーションをQt for MCUsへポーティング_The Qt Company