Whitepapers-JP

Qt 5_12以降のバージョンを使うべき理由_The Qt Company

Issue link: https://resources.qt.io/i/1151747

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 11

2 The Qt Company 最新のQtを導入することで得られるメリットと、旧バージョンを使い続けるデメリット 目次 古いバージョンを使い続けるデメリット.................... 3 パフォーマンス向上 ..................................................... 3 フレームワーク ..................................................... 3 起動時間 ............................................................... 3 QML/Java Script/Qt Quick .............................. 4 Qt Quick Controls .............................................. 5 Libraries and Qt Lite ......................................... 5 Qt 3Dのパフォーマンス ...................................... 5 新機能 ........................................................................... 6 Qt for Python ..................................................... 6 Qt for WebAssemblyとQt Quick WebGL ..... 6 3Dの新機能 .......................................................... 6 Qt UIデザインツール ........................................... 6 UIの近代化に合わせた新機能 .......................... 6 セーフティクリティカルシステム ......................... 7 Qtエミュレータ ..................................................... 7 統合開発環境(IDE) ............................................ 7 OSサポートの拡大 ............................................... 7 ハードウェアサポートの拡大 .............................. 7 Qtのこれから ............................................................... 8 Qtのロードマップ ................................................ 8 Qt長期サポート(LTS) ......................................... 8 Qtのアップグレード ..................................................... 8 最適なQtバージョンの見つけ方 ................................ 8

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Whitepapers-JP - Qt 5_12以降のバージョンを使うべき理由_The Qt Company